domi new4

Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας

Στις 07 Νοεμβρίου 2011, μετά από την υπ'. αριθ. ΔΙΠΑΑ/4024/30-08-2011 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, υπεγράφη στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, την οποία έχει υπογράψει και ο Δήμος Φλώρινας.
Με την υπογραφή της χάρτας όλοι οι Δήμοι, έχουν αναλάβει την πολιτική δέσμευση να εντάξουν τη διάσταση του Φύλου στις πολιτικές τους δράσεις. Μια από τις δεσμεύσεις είναι και η Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον Δήμαρχο.
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και την σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/ 2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α'87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020). Για τον λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:

 • Τοπικούς εμπορικούς/επαγγελματικούς συλλόγους και συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Ενώσεις Συλλόγων Γονέων του Δήμου
 • Τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
 • Εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους, με τους εξής τρόπους: Εγγράφως με αίτηση τους στον Δήμο Φλώρινας , Μ. Αλεξάνδρου 97, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Mε e-mail στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2385351010, 238535100

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες: α) συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Βασίλης Γιαννάκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2020 - Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 5841
Φλώρινα 07-04-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 379/2020

ΘΕΜΑ: Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ' όψη :

 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943 τεύχος Β΄ 20/03/2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.
 • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.19024/2020 - ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, αριθ. Πρωτ. 5/18-3-2020 με Θέμα: «Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 • Την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040 (ΦΕΚ 988 τεύχος Β΄22-3-2020 ) Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.
 • Την με αριθμό 33652/27-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το χρονικό διάστημα από 07-04-2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς παραγωγών της Τετάρτης , ως ακολούθως:

 • ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί) κατά την ημέρα της λαϊκής παραγωγών της Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας θα προσέρχονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις και στις θέσεις που απεικονίζονται στην κάτοψη, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής εκ περιτροπής και μέχρι τροποποιήσεως της παρούσας απόφασης.
 • Οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές.
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω θα επιφέρει την προσωρινή παύση δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Τετάρτης.

Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ -
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 371/2020)

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 5749
Φλώρινα 02-04-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 371/2020

ΘΕΜΑ: Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ' όψη :

 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943 τεύχος Β΄ 20/03/2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.
 • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.19024/2020 - ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, αριθ. Πρωτ. 5/18-3-2020 με Θέμα: «Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 • Την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040 (ΦΕΚ 988 τεύχος Β΄22-3-2020 ) Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.
 • Tην με αριθμό 33652/27-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς παραγωγών του Σαββάτου , ως ακολούθως:

 • ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί) κατά την ημέρα της λαϊκής παραγωγών του Σάββατου του Δήμου Φλώρινας θα προσέρχονται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση και στις θέσεις που απεικονίζονται στην κάτοψη, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής εκ περιτροπής και μέχρι τροποποιήσεως της παρούσας απόφασης.
 • Οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές.
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω θα επιφέρει την προσωρινή παύση δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά παραγωγών της ημέρας Σαββάτου.

Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ -

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για προβολή του

Για ονομαστική λίστα των παραγωγών κάντε κλικ εδώ (pdf) και για προβολή κάτοψης της λαϊκής αγοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
΄΄ ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ΄΄
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΦΛΩΡΙΝΑ 13/12/2019
Αριθμ. πρωτ.: 7553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,
και 107 του Ν. 4461/2017)
Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25, παρ. 9 του Ν.4440/2016 και 107 του Ν.4461/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019).
5. Τον Οργανισμό του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», (ΦΕΚ 3301/Β΄/11-12-2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.Α3α/οικ.50884/6-7-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2286/Β'/25-07-2016).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.7531/13-12-2019 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7535/13-12-2019 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες καθαριότητας.
8. Το απόσπασμα Πρακτικού της 49ης/13-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΜΘ46907Ι-ΥΕΚ) έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Θέμα 2ο: «Έγκριση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν. Φλώρινας και των ΚΕΦΙΑΠ (ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου – ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας) σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016».(ΣΟΧ 1/2019)
9. Τις αριθμ. πρωτ. 7532/13-12-2019& 463/27-01-2020 βεβαιώσειςπρόβλεψης δέσμευσης πιστώσεων της Προϊσταμένης Οικονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου », για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και δημοσίευσης στον τύπο της παρούσας Ανακοίνωσης.
10. Το από 11-3-2020 email του Νοσοκομείου προς το ΑΣΕΠ, σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή.

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσιτριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και των μονάδων αυτού, Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φλώρινας και Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Αμυνταίου Ν. Φλώρινας,και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για αναλυτική προβολή της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ

13.03.2020 - Ανακοίνωση Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Φλώρινας για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση αιτήσεων και αποτροπή προσέλευσης στα γραφεία της δημοτών για απλές προφορικές ερωτήσεις και διευκρινίσεις

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού παρακαλείστε να μην προσέρχεστε στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης, αλλά να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας με φαξ (2385049213) ή σαρωμένες ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).
Η Υπηρεσία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ή ταχυδρομικά.
Επίσης παρακαλείστε να μην προσέρχεστε στα γραφεία της Υπηρεσίας για απλές προφορικές ερωτήσεις και διευκρινίσεις, οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν τηλεφωνικά (ακολουθεί τηλεφωνικός κατάλογος) ή μέσω e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).
Τέλος συνιστούμε, εφόσον είναι δυνατό, τα μη επείγοντα θέματα που απαιτούν τη φυσική σας παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, να αναβληθούν με δική σας πρωτοβουλία.
Ευελπιστούμε στην έμπρακτη συνδρομή σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας Υ.ΔΟΜ. Δήμου Φλώρινας:

Προϊστάμενος (& Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών):
2385049212

Τμήμα Γραμματείας:
2385049210

Τμήμα έκδοσης αδειών:
2385049214

Τμήμα ελέγχου κατασκευών:
238504215-216-217

09.03.2020 - Κορωνοϊός, Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1a

2a

3a

4a

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000